sidekiq で ログ出力する
Ruby Ruby on Rails
Published: 2019-06-20

やったこと

Rails5 で利用している sidekiq のログを出力します。

確認環境

$ ruby --version
ruby 2.6.3p62 (2019-04-16 revision 67580) [x86_64-darwin17]

$ rails --version
Rails 5.2.3

$ gem list | grep sidekiq
sidekiq (5.2.7)

前提

sidekiq がインストール済みとします。

Rails5 で sidekiq を使う – ためすう

調査

ログ出力の設定

config/initializers/sidekiq.rb

Sidekiq::Logging.logger.level = Logger::DEBUG

sidekiq を再起動

$ bundle exec sidekiq -C config/sidekiq.yml

ログを確認

queue を登録して、worker を実行すると下記のログが流れます。

$ less log/sidekiq.log

2019-06-15T14:17:59.230Z 61557 TID-ovrdi8s0t TaskWorker JID-fe2e63bbd5eb7d0221a72f55 INFO: start
2019-06-15T14:17:59.233Z 61557 TID-ovrdi8s0t TaskWorker JID-fe2e63bbd5eb7d0221a72f55 INFO: id 出力
2019-06-15T14:17:59.233Z 61557 TID-ovrdi8s0t TaskWorker JID-fe2e63bbd5eb7d0221a72f55 INFO: 333
2019-06-15T14:17:59.233Z 61557 TID-ovrdi8s0t TaskWorker JID-fe2e63bbd5eb7d0221a72f55 INFO: done: 0.003 sec

参考